POLÍTICA DE QUALITAT
sigsig

Com a desenvolupament de la política i objectius definits per la Direcció, Aula Activa Formació i Serveis, S.L., expressa formalment a través d’aquest document/declaració la política i els objectius de qualitat establerts per a aquesta Societat.

L’objecte principal d’Aula Activa des de la seva constitució és la prestació de serveis de formació i estudis de necessitats formatives, tant per als treballadors en actiu com desocupats, amb els màxims nivells de qualitat, incorporant com a valors diferenciadors, la capacitat de resposta, capacitat i competència, de manera que s’identifiquin i es satisfacin les necessitats dels nostres clients, al mateix temps que s’acompleixen els requisit legals i complementaris que es puguin aplicar a l’organització.

Aula Activa situa la seva visió de futur a assolir una posició de lideratge constituint-se com una organització referent dins de la formació, principalment en el sector del transport, no deixant de banda els altres sectors que poguessin ser objecte d’inserció laboral.

També dins dels nostres objectius a mig termini, ens marquem la homologació i realització de certificats de professionalitat, tant presencials com online, adaptant-nos a les noves exigències del mercat i donant una certificació als cursos realitzats.

Per tot això i com a compromís amb la Qualitat, la Direcció d’Aula Activa estableix la següent Política de Qualitat:

  • Definir, implantar, desenvolupar, mantenir i millorar un sistema de Gestió de Qualitat. Tot això amb la finalitat de millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de l’acompliment de l’organització, basat en la norma ISO 9001:2008.
  • Millorar contínuament els serveis i l’atenció als requeriments dels nostres clients, donant sempre una resposta ràpida, constructiva i favorable.
  • Oferir un servei de formació certificada per les administracions competents, que satisfaci les necessitats i exigències dels nostres clients, per aconseguir la satisfacció dels mateixos.
  • Comptar amb personal amb la formació i la motivació suficients, i així aconseguir la millora dels processos i la seva orientació a la satisfacció dels clients i del propi personal.
  • Obrir nous mercats de formació amb diferents fonts de finançament per a satisfer la gran demanda de formació que existeix a l’actualitat.

La política es concreta i es desplega en objectius específics que son periòdicament avaluats i es fixen anualment, i només es poden aconseguir, amb la total responsabilitat i formació continuada de cada membre d’aquesta empresa.

El compromís amb la qualitat es part fonamental de la cultura d’Aula Activa, a través d’una participació i dedicació actives de cada un dels seus empleats.